ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ-ШУМЕН” ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

За новия програмен период Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) отново е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР – чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР). При подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 година, МИГ има възможност да включи мерки за финаннсиране на местни проекти не само от ЕЗФРСР, но и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ+) чрез:

 •    Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)
 •   Програма „Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС)
 •   Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. (ПРЧР)
 •   Програма „Конкурентоспособност и иновации” 2021-2027 г. (ПКИ)
 •   Програма „Образование“ 2021 -2027 г. (ПО)

Интервенциите (мерките), които могат да се планират в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 година в съответствие с проучените потребности, нагласи и намерения на заинтересованите страни от територията, обхваната от МИГ „Велики Преслав-Шумен”, са както следва по финансиращи програми:

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

Възможни интервенции: 

 • Инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
 • Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане рзходи.
 • Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони – финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%.
 • Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%.
 • Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Залесяване и възстановяване – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП
 • Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП
 • Първична преработка на дървесина – финансовата помощ е в размер до 65% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП

Стратегиите за ВОМР задължително се финансират от ЕЗФРСР чрез СПРЗСР 2023-2027 г. Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР чрез СПРЗСР 2023-2027 г., е в размер до левовата равностойност на 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране, когато МИГ обхваща територия с население над 15 001 жители. 

Включването на средства от ЕСФ+ и ЕФРР е по преценка на МИГ и зависи от проучените и анализираани нужди и потенциал за подпомагане на територията.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/

Индикативни дейности:

 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематични области „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС 21-27;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика “ на ИСИС 21-27.

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР да е в размер до левовата равностойност на 800 000 евро.

 Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Предвиждат се дейности по създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери

 • Повишаване на уменията на децата и учениците за обучение и общуване в мултикултурна среда, вкл. психологическа подкрепа и допълнителни обучения за деца/ученици с образователни затруднения, в т.ч. допълнителни обучения по български език, културна идентичност и ценности;
 • Повишаване на капацитета и квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда;
 • Насърчаване създаването на училищни общности, в които ученици, родители, учители развиват умения за ефективно и равноправно взаимодействие в мултикултурна образователна среда;
 • Подкрепа за интензивна работа с родители: кратки обучения на родители относно техните права и задължения, свързани с образованието на децата им, и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното и училищното образование, в т.ч. чрез участие на образователни медиатори;
 • Подкрепа за осигуряване на достъп до качествено образование и за преодоляване на нефинансови бариери в малките населени места и в труднодостъпните райони, чрез осигуряване на транспорт, хранене, ученическо общежитие; мобилност на преподаватели и адаптиране към работна среда в различни райони и с различни групи ученици, включително адаптационни програми и социални пакети за млади учители;
 • Подкрепа за приобщаваща образователна среда, осигуряване на учебници, познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст, учебни пособия и материали; допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи;
 • Подкрепа за ангажиране на местните общности с образователната институция, чрез инициативи като например доброволчески кампании в подкрепа на съответното училище.

Бюджетът, който се предвижда по Програма „Образование” за една Стратегия за ВОМР е до левовата равностойност на 500 000 евро.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/

Предвижда се подкрепа в следните приоритети:

 • Приоритет „Отпадъци“ – информационни и разяснителни дейности;

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението“

 • Приоритет „Биологично разнообразие“ – информация и обучения, промяна в   нагласите, семинари и форуми и др. 

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Постигане на по-добра осведоменост относно биологичното разнообразие на всички нива“

Бюджетът за стратегия на МИГ се определя на база единичен разход на жител (2,11 лв./жител – приоритет „Отпадъци” и 2,79 лв./жител  – приоритет „Биоразнообразие”).

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Могат да бъдат подкрепени дейности за постигане на следните специфични цели:

 • Достъп до заетост, активиране и мотивиране за включване на пазара на труда, обучения за придобиване на умения, придобиване на квалификация и др.– за безработни, неактивни, вкл. продължително безработни, над 29 г.
 • Активен живот на възрастните в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве – по-дълго участие на пазара на труда, активно социално поведение и доброволчество, опазване на здравето и превенция на заболявания
 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите
 • Активиране, мотивиране, включване в заетост на безработни или неактивни младежи до 29 г. вкл., повишаване на уменията, компетенциите и професионалната квалификация, кариерно ориентиране, консултиране, стажове, обучения на работното място и др.

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР (извън ЮЗРП)  да бъде в размер до 1 036 400 лева.

МИГ може да планира в стратегията си иннтервенции и мерки от представените по програмите по-горе, само ако има заявени потребности от страна на местната общност и интерес от потенциални кандидати или идеи за местни проекти. 

Включете се активно в подготвителните дейности и в анкетното проучване, за да дадете предложения или да заявите своето проектно намерение. 

За допълнителна информация и покани за участие в предстоящи информационни срещи и обучения, следете интернет страниците: https://www.mig-vp.com; https://www.migvp-sh.org, както и информационните табла в населените места. Можете да отправите запитване на e-mail: mig-velikipreslav@abv.bg.

Вижте и тази публикация „МИГ Велики Преслав се подготвя за новия програмен период”  – https://www.shum.bg/article/238553/

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав» Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3