МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” РАЗШИРЯВА ТЕРИТОРИЯТА СИ И СЕ ПРЕИМЕНУВА НА МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ-ШУМЕН”

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Предстои регистрацията на МИГ “Велики Преслав-Шумен”, с което ще бъде изпълнена  една от основните цели на одобрения проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.  За 13.09.2023 г. е насрочено Общо събрание на СНЦ „МИГ Велики Преслав”, на което ще се обсъдят и гласуват промени в устава, вкл. наименованието, териториалния обхват и състава на управителните органи на сдружението с нестопанска цел в обществена полза. 

„Местна инициативна група Велики Преслав – Шумен” ще прилага подхода Водено от общностите местно развитие на територия, която обхваща 17 населени места от две съседни общини на област Шумен: 

 • община Велики Преслав с всички  12 населени места, от които 1 град и 11 села; 
 • община Шумен с 5 от общо 26-те села, влизащи в нейните административно-териториални граници, извън урбанизираната територия на общинския център град Шумен:  с.Дибич, с.Ивански, с.Мараш, с.Радко Димитриево и с.Салманово.

В процес на разработване е стратегията за Водено от общностите местно развитие, отговаряща на проучените характеристики и заявените от местната общност потребности за територията на МИГ “Велики Преслав-Шумен”, чрез чието изпълнение  да се постигне устойчиво развитие, повишаване качеството на живот и оживление в селския район.

Извършени са проучвания и анализи на природо-географските, демографските и социално-икономически характеристики, както и на обществената и пазарна среда, потребностите, нагласите и намеренията на заинтересованите страни на цялата територия, за която се изготвя СВОМР на МИГ „Велики Преслав-Шумен”. 

Стратегията трябва да отговаря на потребностите на територията и на местната общност, но и да бъде в съответствие с целите на подхода ВОМР, чиято главна цел е: „Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство“. 

Специфичните цели на подхода ВОМР, чрез която да се постигне тази главна цел са: 

 •   Подобряване на условията на живот на териториите на местните общности;
 •   Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
 • Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;
 • Подкрепа за въвеждането на иновации;
 • Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
 • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;
 • Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 •   Приобщаващо образование и образователна интеграция.

Стратегията за ВОМР на МИГ «Велики Преслав – Шумен» следва да съответства, да допълва или да не противоречи на интегрираната териториална стратегия на региона; да води до устойчиво развитие  на територията чрез подкрепа на въвеждането на иновации (иновативни практики, методи, процеси, подходи и др.); стимулиране на местната икономика и местното производство; подкрепа за социални дейности, насочени към всички нуждаещи се групи; подкрепа за качествено образование; подобряване на условията за живот и на състоянието на околната среда; да води до постигане на целите на съответните финансиращи я европейски фондове чрез съответните национални програми.

Всеки жител на територията може да участва в подготвителните дейности, вкл. информационни и обучителни събития, обществени обсъждания, да даде предложения или да заяви проектно намерение. 

За допълнителна информация и покани за участие в предстоящи информационни срещи и обучения, следете интернет страниците: https://www.mig-vp.com; https://www.migvp-sh.org, както и информационните табла в населените места. Можете да отправите запитване на e-mail: mig-velikipreslav@abv.bg.

Вижте и тези публикации „МИГ Велики Преслав се подготвя за новия програмен период” https://www.shum.bg/article/238553/„Възможностите при планиране на стратегията за ВОМР на МИГ „Велики Преслав-Шумен” за периода 2023 – 2027 г.” https://www.shum.bg/article/239827/

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав» Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3