МИГ Велики Преслав се подготвя за новия програмен период

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

В процес на изпълнение е административен договор № РД50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителните дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 година сключен между Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Велики Преслав” и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

Проектът „Подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група “Велики Преслав – Шумен” и за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на община Велики Преслав и част от селската територия на община Шумен” е със срок за изпълнение 6 месеца – до 03.10.2023 г.

Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 48 894,96 лева.

Основната цел на прилагането на проект по подмярка 19.1 на територията на МИГ Велики Преслав и пет от селата в община Шумен  е да се подпомогне процесът на подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ „Велики Преслав – Шумен”, финансирана от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) или от повече европейски фондове.

Специфични цели:

 1. Насърчаване включването на местното население на територията на МИГ в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР.
 2. Информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един европейски фонд.

Прилагането на стратегии за ВОМР дава възможност за финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес, развиващ земеделски и неземеделски икономически дейности. Чрез подкрепените проекти ще се създадат по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките населени места, ще се подкрепи многосекторното развитие на местните икономики, ще се реализират инвестиции в обекти за обществено ползване.
       
За програмния период 2023 – 2027 г. ЕЗФРСР е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР. Стратегията за ВОМР може да получи допълнителен финансов ресурс от Европейския фонд за регионално развитие и  Европейския социален фонд чрез:

 1. Програма „Околна среда” 2021-2027 г.
 2. Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
 3. Програма „Конкурентоспособност и иновации” 2021-2027 г.
 4. Програма „Образование“ 2021 -2027 г.

За изпълнението на подготвителния проект са планирани следните дейности:

 • Дейност 1. Популяризиране процеса на разработка на стратегият
 1. Подготовка и провеждане на информационни кампании;
 2. Изготвяне и разпространение на информационни материали;
 3. Информационни срещи/семинари;
 4. Информационна  конференция;
 5. Поддържане на електронна страница;
 6. Публикуване на информация за проекта в регионални медии.
 • Дейност 2. Обучения на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите, и обучения на местни лидери
 • Дейност 3. Проучвания и анализи на социално-икономическите характеристики на територията на МИГ „Велики Преслав-Шумен“ и на потребностите, нагласите и намеренията на заинтересованите страни и потенциалните проектни бенефициенти.
 • Дейност 4. Подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие
 1. Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията;
 2. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;
 3. Публични обсъждания на разработваната стратегия.
 • Дейност 5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.
 1. Индикаторите за изпълнение н резултат от подготвителния проект са следните:
 2. Брой на участниците, присъстващи на работни и информационни срещи – 170;
 3. Брой обучени лица от територията – 30;
 4. Брой на населението, обхванато от информационните събития – 16 481;
 5. Брой населени места, обхванати от дейностите – 17;
 6. Изготвена стратегия (придобита готовност за кандидатстване) – 1.

За участие в предстоящи информационни срещи и обучения, следете поканите на интернет страниците: https://www.mig-vp.comhttps://www.migvp-sh.org, както и на информационните табла в населените места. Можете да отправите запитване на e-mail: mig-velikipreslav@abv.bg.

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав» Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3