НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

МИГ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД  

В процес на изпълнение е административен договор № РД50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителните дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 година сключен между Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Велики Преслав” и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

Проектът „Подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група “Велики Преслав – Шумен” и за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на община Велики Преслав и част от селската територия на община Шумен” е със срок за изпълнение 6 месеца – до 03.10.2023 г.

Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 48 894,96 лева.

Основната цел на прилагането на проект по подмярка 19.1 на територията наМИГ Велики Преслав и пет от селата в община Шумен  е да се подпомогне процесът на подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ „Велики Преслав – Шумен”, финансирана от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) или от повече европейски фондове.

Специфични цели:

 1. Насърчаване включването на местното население на територията на МИГ в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР.
 2. Информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един европейски фонд.

Прилагането на стратегии за ВОМР дава възможност за финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес, развиващ земеделски и неземеделски икономически дейности. Чрез подкрепените проекти ще се създадат по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките населени места, ще се подкрепи многосекторното развитие на местните икономики, ще се реализират инвестиции в обекти за обществено ползване.

За програмния период 2023 – 2027 г. ЕЗФРСР е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР. Стратегията за ВОМР може да получи допълнителен финансов ресурс от Европейския фонд за регионално развитие и  Европейския социален фонд чрез:

1. Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

2. Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

3. Програма „Конкурентоспособност и иновации” 2021-2027 г.

4. Програма „Образование“ 2021 -2027 г.

За изпълнението на подготвителния проект са планирани следните дейности:

 • Дейност 1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията
 • Подготовка и провеждане на информационни кампании;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали;
 • Информационни срещи/семинари;
 • Информационна  конференция;
 • Поддържане на електронна страница;
 • Публикуване на информация за проекта в регионални медии.
 • Дейност 2. Обучения на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите, и обучения на местни лидери
 • Дейност 3. Проучвания и анализи на социално-икономическите характеристики на територията на МИГ „Велики Преслав-Шумен“ и на потребностите, нагласите и намеренията на заинтересованите страни и потенциалните проектни бенефициенти.
 • Дейност 4. Подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие
 • Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията;
 • Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;
 • Публични обсъждания на разработваната стратегия.
 • Дейност 5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Индикаторите за изпълнение н резултат от подготвителния проект са следните:

Брой на участниците, присъстващи на работни и информационни срещи – 170;

Брой обучени лица от територията – 30;

Брой на населението, обхванато от информационните събития – 16 481;

Брой населени места, обхванати от дейностите – 17;

Изготвена стратегия (придобита готовност за кандидатстване) – 1.

За участие в предстоящи информационни срещи и обучения, следете поканите на интернет страниците: https://www.mig-vp.com; https://www.migvp-sh.org, както и на информационните табла в населените места. Можете да отправите запитване на e-mail: mig-velikipreslav@abv.bg.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав»

Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

НА МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ-ШУМЕН” ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

За новия програмен период Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) отново е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР – чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР). При подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 година, МИГ има възможност да включи мерки за финаннсиране на местни проекти не само от ЕЗФРСР, но и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ+) чрез:

 • Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)
 • Програма „Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС)
 • Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. (ПРЧР)
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации” 2021-2027 г. (ПКИ)
 • Програма „Образование“ 2021 -2027 г. (ПО)

Интервенциите (мерките), които могат да се планират в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 година в съответствие с проучените потребности, нагласи и намерения на заинтересованите страни от територията, обхваната от МИГ „Велики Преслав-Шумен”, са както следва по финансиращи програми:

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

Възможни интервенции: 

 • Инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
 • Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане рзходи.
 • Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони – финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%.
 • Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%.
 • Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Залесяване и възстановяване – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП
 • Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП
 • Първична преработка на дървесина – финансовата помощ е в размер до 65% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП

Стратегиите за ВОМР задължително се финансират от ЕЗФРСР чрез СПРЗСР 2023-2027 г. Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР чрез СПРЗСР 2023-2027 г., е в размер до левовата равностойност на 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране, когато МИГ обхваща територия с население над 15 001 жители.

Включването на средства от ЕСФ+ и ЕФРР е по преценка на МИГ и зависи от проучените и анализираани нужди и потенциал за подпомагане на територията.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/

Индикативни дейности:

 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематични области „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС 21-27;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика “ на ИСИС 21-27.

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР да е в размер до левовата равностойност на 800 000 евро.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Предвиждат се дейности по създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери

 • Повишаване на уменията на децата и учениците за обучение и общуване в мултикултурна среда, вкл. психологическа подкрепа и допълнителни обучения за деца/ученици с образователни затруднения, в т.ч. допълнителни обучения по български език, културна идентичност и ценности;
 • Повишаване на капацитета и квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда;
 • Насърчаване създаването на училищни общности, в които ученици, родители, учители развиват умения за ефективно и равноправно взаимодействие в мултикултурна образователна среда;
 • Подкрепа за интензивна работа с родители: кратки обучения на родители относно техните права и задължения, свързани с образованието на децата им, и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното и училищното образование, в т.ч. чрез участие на образователни медиатори;
 • Подкрепа за осигуряване на достъп до качествено образование и за преодоляване на нефинансови бариери в малките населени места и в труднодостъпните райони, чрез осигуряване на транспорт, хранене, ученическо общежитие; мобилност на преподаватели и адаптиране към работна среда в различни райони и с различни групи ученици, включително адаптационни програми и социални пакети за млади учители;
 • Подкрепа за приобщаваща образователна среда, осигуряване на учебници, познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст, учебни пособия и материали; допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи;
 • Подкрепа за ангажиране на местните общности с образователната институция, чрез инициативи като например доброволчески кампании в подкрепа на съответното училище.

Бюджетът, който се предвижда по Програма „Образование” за една Стратегия за ВОМР е до левовата равностойност на 500 000 евро.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/

Предвижда се подкрепа в следните приоритети:

 • Приоритет „Отпадъци“ – информационни и разяснителни дейности;

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението“

 • Приоритет „Биологично разнообразие“ – информация и обучения, промяна в   нагласите, семинари и форуми и др.

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Постигане на по-добра осведоменост относно биологичното разнообразие на всички нива“

Бюджетът за стратегия на МИГ се определя на база единичен разход на жител (2,11 лв./жител – приоритет „Отпадъци” и 2,79 лв./жител  – приоритет „Биоразнообразие”).

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Могат да бъдат подкрепени дейности за постигане на следните специфични цели:

 • Достъп до заетост, активиране и мотивиране за включване на пазара на труда, обучения за придобиване на умения, придобиване на квалификация и др.– за безработни, неактивни, вкл. продължително безработни, над 29 г.
 • Активен живот на възрастните в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве – по-дълго участие на пазара на труда, активно социално поведение и доброволчество, опазване на здравето и превенция на заболявания
 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите
 • Активиране, мотивиране, включване в заетост на безработни или неактивни младежи до 29 г. вкл., повишаване на уменията, компетенциите и професионалната квалификация, кариерно ориентиране, консултиране, стажове, обучения на работното място и др.

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР (извън ЮЗРП)  да бъде в размер до 1 036 400 лева.

МИГ може да планира в стратегията си иннтервенции и мерки от представените по програмите по-горе, само ако има заявени потребности от страна на местната общност и интерес от потенциални кандидати или идеи за местни проекти.

Включете се активно в подготвителните дейности и в анкетното проучване, за да дадете предложения или да заявите своето проектно намерение.

За допълнителна информация и покани за участие в предстоящи информационни срещи и обучения, следете интернет страниците: https://www.mig-vp.com; https://www.migvp-sh.org, както и информационните табла в населените места. Можете да отправите запитване на e-mail: mig-velikipreslav@abv.bg.

Вижте и тази публикация „МИГ Велики Преслав се подготвя за новия програмен период”  – https://www.shum.bg/article/238553/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав»

Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” РАЗШИРЯВА ТЕРИТОРИЯТА СИ

И СЕ ПРЕИМЕНУВА НА МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ-ШУМЕН”

Предстои регистрацията на МИГ “Велики Преслав-Шумен”, с което ще бъде изпълнена  една от основните цели на одобрения проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.  За 13.09.2023 г. е насрочено Общо събрание на СНЦ „МИГ Велики Преслав”, на което ще се обсъдят и гласуват промени в устава, вкл. наименованието, териториалния обхват и състава на управителните органи на сдружението с нестопанска цел в обществена полза.

„Местна инициативна група Велики Преслав – Шумен” ще прилага подхода Водено от общностите местно развитие на територия, която обхваща 17 населени места от две съседни общини на област Шумен:

 • община Велики Преслав с всички  12 населени места, от които 1 град и 11 села;
 • община Шумен с 5 от общо 26-те села, влизащи в нейните административно-териториални граници, извън урбанизираната територия на общинския център град Шумен:  с.Дибич, с.Ивански, с.Мараш, с.Радко Димитриево и с.Салманово.

В процес на разработване е стратегията за Водено от общностите местно развитие, отговаряща на проучените характеристики и заявените от местната общност потребности за територията на МИГ “Велики Преслав-Шумен”, чрез чието изпълнение  да се постигне устойчиво развитие, повишаване качеството на живот и оживление в селския район.

Извършени са проучвания и анализи на природо-географските, демографските и социално-икономически характеристики, както и на обществената и пазарна среда, потребностите, нагласите и намеренията на заинтересованите страни на цялата територия, за която се изготвя СВОМР на МИГ „Велики Преслав-Шумен”.

Стратегията трябва да отговаря на потребностите на територията и на местната общност, но и да бъде в съответствие с целите на подхода ВОМР, чиято главна цел е: „Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство“.

Специфичните цели на подхода ВОМР, чрез която да се постигне тази главна цел са:

 •   Подобряване на условията на живот на териториите на местните общности;
 •   Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
 • Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;
 • Подкрепа за въвеждането на иновации;
 • Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
 • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;
 • Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 •   Приобщаващо образование и образователна интеграция.

Стратегията за ВОМР на МИГ «Велики Преслав – Шумен» следва да съответства, да допълва или да не противоречи на интегрираната териториална стратегия на региона; да води до устойчиво развитие  на територията чрез подкрепа на въвеждането на иновации (иновативни практики, методи, процеси, подходи и др.); стимулиране на местната икономика и местното производство; подкрепа за социални дейности, насочени към всички нуждаещи се групи; подкрепа за качествено образование; подобряване на условията за живот и на състоянието на околната среда; да води до постигане на целите на съответните финансиращи я европейски фондове чрез съответните национални програми.

Всеки жител на територията може да участва в подготвителните дейности, вкл. информационни и обучителни събития, обществени обсъждания, да даде предложения или да заяви проектно намерение.

За допълнителна информация и покани за участие в предстоящи информационни срещи и обучения, следете интернет страниците: https://www.mig-vp.com; https://www.migvp-sh.org, както и информационните табла в населените места. Можете да отправите запитване на e-mail: mig-velikipreslav@abv.bg.

Вижте и тези публикации „МИГ Велики Преслав се подготвя за новия програмен период” https://www.shum.bg/article/238553/; „Възможностите при планиране на стратегията за ВОМР на МИГ „Велики Преслав-Шумен” за периода 2023 – 2027 г.” https://www.shum.bg/article/239827/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав»

Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3


Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Административен договор № РД 50-117/03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Изготвена е стратегията за Водено от общностите местно развитие

на територията на МИГ „Велики Преслав-Шумен”

Местна инициативна група „Велики Преслав” успешно изпълни планираните дейности по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Постигнати са основните цели на проекта и следните очаквани резултати:

 • Разширяване на териториалния обхват на МИГ „Велики Преслав” с включване на част от селската територия на община Шумен – с. Дибич, с. Ивански, с. Мараш, с. Радко Димитриево и с. Салманово;
 • Регистрирана Местна инициативна група „Велики Преслав – Шумен”;
 • Изготвена стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за цялата територия, обхваната от МИГ „Велики Преслав-Шумен”;
 • Постигната проектна готовност за кандидатстване при обявяването на процедура за подбор на стратегии на МИГ.

В процеса на разработване, популяризиране и консултиране на стратегията, са спазени основните принципи на подхода ЛИДЕР/ВОМР, в т.ч. планиране „отдолу-нагоре” с активното участие на местната общност.

За популяризирането на процеса на изготвяне на СВОМР и за консултирането на стратегията с местната общност и заинтересованите страни, в периода от м. април до м. септември 2023 г. са изпълнени поредица от информационни и разяснителни дейности и събития: работни срещи, конференции, обучения; обществено обсъждане; изготвяне и разпространение на презентациионни и печатни материали.

Публикувани са статии в регионалната електронна медия Шум.бг, информиращи местната общност за подготвителните дейности; популяризирани са възможностите за финансиране на различни инвестиционни и неинвестиционни дейности от различните фондове и програми чрез включването на мерки в разработваната стратегия за ВОМР; направени са излъчвания по регионалното радио „Шумен”.

Проведени са срещи между представители на партньорите от МИГ „Велики Преслав”, Община Шумен и присъединената територия; консултации със заинтересованите страни; кампаннии за разпространение на информационните материали и за активиране на участието в подготвителните дейности; информиране на местната общност чрез сайта, страницата на МИГ в социалната мрежа Фейсбук и други.

Представители на местната общност и на заинтересованите страни са включени в дейностите за проучвания и анализ на средата, потребностите, нагласите и намеренията при прилагане на подхода ВОМР. Извършено е консултиране на варианти на разработваната стратегия по отношение на цели, приоритети, програми, мерки, допустимите дейности и разходи, финансовите параметри, критериите за подбор на проекти, индикатори за изпълнение и резултат; проведено е обществено обсъждане.

Приоритетите на разработената стратегия за Водено от общностите местно развитие могат да се обобщят и представят в три основни направления за проектна подкрепа:

 1. Местната икономика – развитие на земеделие, производства, услуги и занаяти.
 2. Местната инфраструктура, природа и култура –  подобряване на средата за живот и реализация на хората от всички социални и възрастови групи.  
 3. Местните хора – едновременно двигател и ползвател на развитието, ценни като отделни индивиди, но и като общност, в която уязвимите групи получават подкрепа за образование, социално приобщаване и трудова реализация.

В съответствие с определените приоритети, стратегията за ВОМР на МИГ „Велики Преслав – Шумен” предвижда финансиране от три европейски фонда:

 • Еропейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
 • Европейски социален фонд (ЕСФ+);
 • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Разработените мерки предвиждат подкрепа за местни проекти по четири програми:

 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 (СПРЗСР) – ЕЗФРСР;
 • Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР) – ЕСФ+;
 • Програма „Образование” 2021-2027 (ПО) – ЕСФ+; 
 • Програма „Околна среда” 2021-2027 (ПОС) – ЕФРР.

Избраните в стратегията мерки от всяка програма, чрез които да се финансират проектите на одобрените бенефициенти, съответстват на проучените потребностите, както и на целите и приоритетите за развитие, определени с активното участие на местната общност.

Заинтересованите страни по стратегията на МИГВелики Преслав-Шумен”, като бъдещи получатели на безвъзмездна финансова помощ по проекти за устойчиво и екологосъобразно развитие на обхватнатата територия, и като крайни ползватели на резултатите от изпълнението им, са:

 • Община Велики Преслав;
 • Община Шумен (за част от територията – петте включени села);
 • Общински училища и детски градини;
 • Народни читалища;
 • Неправителствени организации;
 • Физически лица – земеделски стопани или упражняващи занаят;
 • Предприятия, осъществяващи земеделски дейности;
 • Предприятия, преработващи селскостопански продукти;
 • Микропредприятия в сферата на производствата и услугите;
 • Работодатели от територията – по мерките за обучения и субсидирана заетост.
 • Цялото население на обхванатата територия – гражданите, в т.ч. представители на уязвимите и малцинствени групи; местен бизнес; местни организации и институции – като крайни ползватели на резултатите от изпълнените проекти.

Проектът на СВОМР ще бъде актуализиран в съответствие с указанията по предстоящата за обвяване процедура за прием на стратегии на МИГ. Преди кандидатстването стратегията подлежи на одобрение от Общото събрание на Местна инициативна група „Велики Преслав – Шумен”.

Подходът ВОМР е инструмент за развитие на селските райони с вече доказани ползи в два програмни периода. Финансираните проекти по стратегия за ВОМР, отговарят на предварително установените потребности, развиват и надграждат местния потенциал.

С финансирането на малки проекти по стратегията за ВОМР не могат да бъдат разрешени всички съществуващи проблеми на обхванатата територия, затова тя е фокусирана върху трите основни приоритета с техните специфични цели и планирани мерки.

Приносът на стратегията за ВОМР на МИГ „Велики Преслав – Шумен” ще се интегрира и допълва с политиките и плановете на местно, областно, регионално и национално ниво. Прилагането на многосекторен подход в координираност и партньорство предоставя нови възможности за развитие на селския район, вкл. с прилагане на концепцията за „интелигентни селища”, както и за постигане на устойчиви резултати при най-ефективно използване на местните ресурси и потенциал.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Велики Преслав-Шумен»

Адрес на офиса: град Велики Преслав, област Шумен, ул. «Борис Спиров» № 76, ет. 3