Представяне

МИГ „Велики Преслав – Шумен” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано
по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Първоначално територията на действие обхваща само община Велики
Преслав с всички населени места. През 2023 г. при изпълнение на подготвителни дейности във връзка с изготвяне на Стратегия за
водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г., местната инициативна група разширява териториалния си
обхват с 5 села, влизащи в административните граници на община Шумен.
По данни от НСИ към 31.12.2020 г. общият брой на обхванатото население в общо 17-те населени места на територията на МИГ
„Велики Преслав – Шумен” е 16 481 жители. Броят на населението по общини и населени места е следното:
Община Велики Преслав, област Шумен – общо 12 148 жители, разпределени по населени места, както следва: с.Драгоево – 767,
с.Златар – 921, с.Имренчево – 323, с.Кочово – 632, с.Миланово – 613, с.Мокреш – 278, с.Мостич – 256, с.Осмар – 298, гр.Велики
Преслав – 6916, с.Суха река – 88, с.Троица – 725, с.Хан Крум – 331.
Петте села в административно-териториалния състав на Община Шумен, област Шумен, включени в територията на МИГ са с общо
население – 4 333 жители, разпределени както следва: с.Дибич – 1094, с.Ивански – 1643, с.Мараш – 523, с.Радко Димитриево – 311,
с.Салманово – 762 жители.
Сдружението представлява форма на публично-частно партньорство с участие на Община Велики Преслав и Община Шумен,
представители на бизнеса и неправителствения/гражданския сектор от обхванатите населени места.
Органите на управление са Общо събрание и Управителен съвет, състоящ се от 5 члена. Сдружението се представлява от Председателя
на Управителния съвет. Участието на публичните власти, както и на останалите представени сектори в управителните органи на МИГ,
не превишава 49% от имащите право на глас.
Председател на Управителния съвет на Сдружението от м.август 2020 г е Таня Николова, представител на неправителствения сектор.