19.1. Пилотен проект

Пилотен проект на МИГ „Велики Преслав” за две детски пллощадки

МИГ Велики Преслав няма одобрена за изпълнение Стратегия за Водено от общностите местно развитие  (ВОМР) от предходните програмни
периоди, но Преслав  използва предоставената възможност в края на програмен период 2014 – 2020 г. и подаде проектно предложение по
процедура № BG06RDNP001-19.476 за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения, по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности (и малки пилотни проекти)“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. за Местни инициативни групи, които не са получили финансиране за изготвените Стратегии с краен срок за приемане на
документи 2.4.2021 г.
Сключен е административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД50-50/12.10.2023 г. (с № BG06RDNP001-19.476-
0013-C02 в ИСУН2020) за одобрения проект „Благоустрояване и естетизиране на територията на община Велики Преслав: квартал 55 – две
детски площадки и квартал 87 – детска площадка, фитнес на открито, маси за тенис, шах и табла и трасе за екстремно колоездене”.
Проектът предвижда изграждане на детски и спортни площадки в кв.55 и кв.87 в община В. Преслав. 1. Площадки на открито в ПИ с
идентификатор 58222.495.1167 по кадастралната карта на гр.В. Преслав, с АЧОС №165/ 24.08.2011г. Площадките за игра са за деца до 3 год.
възраст- 82 м2 и от 3 до 12 годишна възраст – 186 м2 с детски съоръжения за игра на открито. 2. Площадки на открито в ПИ с идентификатор
58222.495.1400 по кадастралната карта на гр.В. Преслав, с АПОС №2448/ 27.06.2018г. Проектното решение предвижда изграждането на
детска площадка за игра на деца от 3 до 12 год. възраст, площадка с фитнес уреди на открито, маси за шах, табла и тенис, трасе за екстремно
колоездене, система за зелен паркинг. -Площадката предвидена за игра на деца от 3 до 12 год. възраст е с площ от 150 м2 с детски
съоръжения. -Площадката за фитнес на открито е с площ от 87 м2 – кростренажор, лежанка, комбиниран уред с тренажор за крака и преса,
както комбиниран уред, включващ двоен лост, ръкоход и успоредка. -Между двете площадки ще бъде ситуирана тенис маса за игра на
открито, маси за табла и шах. -Предвиждаме със собствени средства и труд да направим и трасе за колоездене с препятствия за да се
насърчат децата да живеят активно карайки своите велосипеди на обособен за целта терен с препятствия и предизвикателства.Трасето за
екстремно колоездене ще бъде изградено на територията на парка в ПИ с идентификатор 58222.495.1400 по кадастралната карта на гр.В.
Преслав. -Система за зален паркинг. – И чрез двете площадки се въвежда иновативна за региона дейност, а именно същите да имат спортно

образователен характер, което ще се постигне чрез вграждане на интерактивни игри за логика и сръчност както в комбинираните
съоражения, така и като самостоятелни елементи. Настилките на площадките за игра и фитнес са предвидени от ударопоглъщащи каучукови
плочи. В двете площадки са предвидени пейки за сядане и паркови кошчета.Предвидена е и ограда от дървени летви.